Tin tức

CÁCH CHẤM ĐIỂM IELTS SPEAKING & WRITING

IELTS là kỳ thi tiếng Anh quốc tế được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học ở nhiều mức độ khác nhau. Trong IELTS, có 4 phần thi chính, bao gồm: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Trong đó, phần thi Nói (Speaking) và phần thi Viết (Writing) được đánh giá bằng điểm số từ 0-9, với mỗi mức điểm tương ứng với một cấp độ khác nhau.

 1. Chấm điểm IELTS Speaking

Phần thi Speaking được chia thành 3 phần và được chấm điểm bởi hai giám khảo độc lập. Điểm số của mỗi thí sinh được tính trung bình từ 2 giám khảo.

Các tiêu chí chấm điểm bao gồm:

 • Diễn đạt và Phát âm (Pronunciation): Chấm điểm dựa trên khả năng phát âm đúng các âm tiết và các từ trong tiếng Anh một cách tự nhiên và dễ hiểu.
 • Ngữ điệu và Cách sắp xếp ý (Fluency and Coherence): Chấm điểm dựa trên khả năng thí sinh sử dụng các liên từ, từ nối ý và sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý và rõ ràng.
 • Từ vựng và Ngữ pháp (Vocabulary and Grammar): Chấm điểm dựa trên khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp với mỗi tình huống và sử dụng các câu hỏi và trả lời một cách đa dạng và chính xác.
 • Nội dung (Content): Chấm điểm dựa trên khả năng thí sinh trả lời đầy đủ và chính xác câu hỏi hoặc thảo luận về chủ đề được cho trước.

Mỗi tiêu chí sẽ được đánh điểm từ 0-9, và sau đó điểm số trung bình sẽ được tính để đưa ra điểm tổng thể của phần thi Speaking.

Ví dụ: Nếu thí sinh được chấm điểm như sau:

 • Diễn đạt và Phát âm: 7.0
 • Ngữ điệu và Cách sắp xếp ý: 6.5
 • Từ vựng và Ngữ pháp: 7.5
 • Nội dung: 7.0

Điểm tổng thể của phần thi Speaking sẽ là: (7.0 + 6.5 + 7.5 + 7.0) / 4 = 7.0

 1. Chấm điểm IELTS Writing

Phần thi Writing cũng được chia thành 2 phần, bao gồm một bài luận và một bài viết ngắn. Cả hai bài đều được chấm điểm bởi hai giám khảo độc lập và điểm số trung bình được tính.

Các tiêu chí chấm điểm bao gồm:

 • Sắp xếp ý tưởng và Tổ chức bài viết (Task Response and Coherence and Cohesion): Chấm điểm dựa trên khả năng sắp xếp ý tưởng và liên kết chúng một cách rõ ràng và hợp lý.
 • Từ vựng và Ngữ pháp (Lexical Resource and Grammatical Range and Accuracy): Chấm điểm dựa trên khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp với chủ đề và sử dụng đa dạng và chính xác.
 • Phát triển ý tưởng và Độ sâu của ý tưởng (Task Achievement and Idea Development): Chấm điểm dựa trên khả năng phát triển và thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng, logic và đầy đủ.
 • Chính tả và Dấu câu (Spelling and Punctuation): Chấm điểm dựa trên khả năng sử dụng chính tả và dấu câu chính xác và hợp lý.

Mỗi tiêu chí sẽ được đánh điểm từ 0-9, và sau đó điểm số trung bình sẽ được tính để đưa ra điểm tổng thể của phần thi Writing.

Ví dụ: Nếu thí sinh được chấm điểm như sau:

 • Sắp xếp ý tưởng và Tổ chức bài viết: 7.5
 • Từ vựng và Ngữ pháp: 8.0
 • Phát triển ý tưởng và Độ sâu của ý tưởng: 7.0
 • Chính tả và Dấu câu: 8.5

Điểm tổng thể của phần thi Writing sẽ là: (7.5 + 8.0 + 7.0 + 8.5) / 4 = 7.75

Lưu ý rằng điểm số không được tính bằng trung bình cộng các tiêu chí, mà được quyết định dựa trên những điểm mạnh và điểm yếu của từng tiêu chí và có thể có sự điều chỉnh để phản ánh chất lượng tổng thể của bài thi.

Author

IWOK