Tin tức

LƯU Ý KHI THI IELTS SPEAKING PART I

LƯU Ý KHI THI SPEAKING PART I

  1. Cười và trả lời ngay lập tức. Đó là một lời khuyên đơn giản, thậm chí có vẻ cơ bản. Tuy nhiên, việc cười sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn và cũng giúp giám khảo thư giãn hơn. Bên cạnh đó, bạn cần bắt đầu câu trả lời ngay lập tức để có được điểm cao về Khả năng lưu loát và Tính logic. Trong những tình huống khi bạn bị căng thẳng, bạn có thể bắt đầu câu trả lời bằng các cụm từ như “vâng, thực ra…” hoặc “hmm…”. Đó là các cụm từ mà người bản ngữ sử dụng để bắt đầu các câu trả lời không chính thức hơn. Hãy nhớ rằng giám khảo IELTS cần nghe được một phạm vi từ vựng, từ không chính thức đến chính thức, để đánh giá bạn với điểm từ vựng 7 trở lên. Giám khảo muốn nghe bạn sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, không phải ngôn ngữ “học sinh”, để đánh giá cho bạn điểm cao về Từ vựng.
  2. Đừng nói “Đó là một câu hỏi thú vị/khó.” Các giáo viên IELTS luôn khuyên học sinh sử dụng cụm từ này để kiếm thời gian để suy nghĩ. Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với một số câu hỏi và chỉ trong Phần 3 của Kỹ năng Nói. Tôi đảm bảo rằng không có câu hỏi nào trong Phần 1 của Kỹ năng Nói IELTS thật sự thú vị hoặc khó chịu. Tất cả các câu hỏi đều dễ dàng và liên quan đến cuộc sống hàng ngày, ví dụ như “Tại địa phương bạn có gì về phương tiện giao thông công cộng?” hoặc “Bạn xem loại chương trình TV nào khi còn nhỏ?” Nếu bạn cố gắng sử dụng các cụm từ lấp đầy và chúng không có ý nghĩa, chúng thực sự có thể làm giảm điểm số Kỹ năng Nói IELTS của bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng các cụm từ như được trình bày trong điểm số 1, cũng như “Yeah, so…”,
  3. Cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết cụ thể. NGAY LẬP TỨC! Để tăng điểm IELTS Speaking cho Fluency / Coherence và Vocabulary, bạn phải cung cấp cho giám khảo thông tin cụ thể. Để có thể nghĩ ra các chi tiết cụ thể và ví dụ, hãy luyện tập cung cấp thông tin trả lời các câu hỏi bắt đầu bằng ai, cái gì, ở đâu, khi nào và như thế nào. Ví dụ, nếu giám khảo hỏi: “Bạn có học cách đi xe đạp khi còn là một đứa trẻ không?”, bạn có thể cho họ biết ai đã dạy bạn, loại xe đạp bạn sở hữu, nơi bạn đã đi, thời điểm bạn học và cảm nhận của bạn. Khi chúng ta nói về thông tin cá nhân và cụ thể, độ lưu loát của chúng ta tăng lên, từ vựng của chúng ta trở nên cụ thể hơn và Phát âm của chúng ta trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

=====

  1. Smile and answer immediately. It seems like simple, maybe even basic, advice. However, it is a fact that smiling will help you feel more confident, more relaxed, and it also helps the examiner relax. Also, you must start your answer right away to get high Fluency and Coherence scores. In these situations when you’re nervous, you may begin your answer with phrases such as “well, hmm” or “yeah, actually…”. Those are phrases that native speakers use to begin more informal answers. Remember: The IELTS examiner needs to hear a range of vocabulary, from informal to formal, in order to reward you with a 7 or higher for vocabulary. The examiner wants to hear natural language from you, not “student” language, in order to give you a high Vocabulary score.
  2. Do not say, “That’s an interesting/tough question.” IELTS teachers are always telling students to use this filler phrase to buy time to think. However, it is only appropriate for some questions, and only in Speaking Part 3. I promise you, none of the questions in IELTS Speaking Part 1 are very interesting, or tough. At all. All the questions are easy and have to do with daily life, such as What public transport is available where you live? or What sort TV programs did you watch as a child? If you try and use filler phrases and they don’t make sense, they can actually decrease your IELTS Speaking scores. Instead, use the phrases as presented in point number 1, as well as, “Yeah, so…”, “Well, to be honest” (if giving an answer that is unexpected), or “You know, actually…”
  3. Give personal, specific details. IMMEDIATELY! In order to increase your IELTS Speaking scores for Fluency/Coherence and Vocabulary, you must give the examiner specific information. In order to come up with specific details and examples, practice providing information that answers questions beginning with who, what, where, when and how.For example, if the examiner says, “Did you learn to ride a bike as a child?” you could tell them who taught you, what kind of bike you had, where you rode, when you learned, and how you liked it. When we talk about personal, specific information, our Fluency increases, our vocabulary is more specific, and our Pronunciation becomes more relaxed and natural.

Author

IWOK